حضور محک ماشین در هفدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات آشپزخانه صنعتی